Boot on lan Gigabyte G41

Cấu hình boot on lan mainboard Gigabyte G41

Bài viết hướng dẫn chỉnh boot on lan trên các dòng main Gigabyte G41MT-S2, G41MT-S2P, G41MT-S2PT, G41MT-ES2L, G41MT-D3P, G41MT-D3V, G41MT-D3PT…..

Thực hiện:
+ Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.
/
+ Chọn dòng Integrated Peripherals như hình:
/
+ Kiểm tra mục Onboard LAN Boot ROM đang ở trạng thái Enabled hay Disabled.
/
+ Nếu đang Disabled thì bấm Enter chọn dòng Enabled, tiếp tục bấm Enter để đồng ý sự thay đổi.
/
+ Sau đó bấm F10, bấm tiếp chữ Y để lưu và reset máy.
/